رزین سنگ مصنوعی http://resin-artificial-stone.mihanblog.com 2020-06-06T16:13:43+01:00 text/html 2013-11-21T19:33:10+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/7 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی<br><br>تشخیص کیفیت رزین سنگ منوعی به روش کارگاهی به شرح ذیل می باشد:<br>1- درصد مواد جامد پایه پلی کربوکسیلات بالا باشد ( می توان از فروشنده سوال پرسید و یا به کاتالوگ محصول مراجعه نمود )<br>2- رنگ رزین سنگ مصنوعی شفاف و به رنگ قهوه ای کم رنگ باشد&nbsp; درصورتی که رنگ رزین تیره یا قهوه ای پررنگ باشد نشان دهنده آن است که شرکت تولید کننده جهت افزایش درصد مواد جامد به آن مواد دیگری از پایه های مختلف اضافه نموده است.<br>3- غلظت بالایی داشته باشد.<br>4- درصد مصرف آن پایین باشد ( بین سه دهم درصد تا شش دهم درصد )<br>5- با یک درصد مصرف ثابت نسبت به دیگر رزین های سنگ مصنوعی بیشترین روانی را داشته باشد.<br>6- تاثیر منفی بر سنگ مصنوعی نگذارد.<br><br>رزین سنگ مصنوعی که شش مورد ذکر شده را هم زمان داشته باشد یک رزین عالی برای تولید سنگ مصنوعی می باشد.<br><br></font><br><h3 class="btl"><font size="3"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/1" title="فروش رزین سنگ مصنوعی">فروش رزین سنگ مصنوعی</a></font></h3><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/2" target="_blank" title="">50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/3" target="_blank" title="">عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/4" target="_blank" title="">معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/6" target="_blank" title="">چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟</font></a></font></b> text/html 2013-11-21T19:28:11+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com تغییر خواص رزین سنگ مصنوعی http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><font size="4"><b>تغییر خواص رزین سنگ مصنوعی</b></font><br></div><br><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با اضافه نمودن بعضی از مواد شیمیایی می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد. با اضافه نمودن تسریع کننده ها و یا دیرگیر کننده ها می توان زمان گیرش سیمان را تغییر داد و یا با اضافه نمودن بعضی مواد معدنی مقاومت سیمان را افزایش داد و یا جذب آب آن را کاهش داد. در کل بهتر است به رزین سنگ مصنوعی مواد شیمیایی دیگری اضافه نگردد چون بر قدرت آن اثر منفی می گذارد.<br><br></font><br><h3 class="btl"><font size="3"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/1" title="فروش رزین سنگ مصنوعی">فروش رزین سنگ مصنوعی</a></font></h3><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/2" target="_blank" title="">50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/3" target="_blank" title="">عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/7" target="_blank" title="">تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/4" target="_blank" title="">معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟</font></a></font></b></div> text/html 2013-11-21T19:18:17+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com بشکه های 230 کیلویی رزین سنگ مصنوعی http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/5 <div align="center"><font size="4"><b>بشکه های 230 کیلویی رزین سنگ مصنوعی<br></b></font></div><br><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در ایران رزین سنگ مصنوعی پایه پلی کربوکسیلات تولید نمی شود بلکه این رزین ها در بشکه هایی از کشورهای اروپایی یا کره و یا روسیه وارد می گردند. شرکت های ایرانی این افزودنی ها را با آب و&nbsp; مواد افزودنی دیگر مخلوط نموده و آنها را عرضه می نمایند. اما شرکت کیا عمران بدون اضافه نمودن آب و در بسته های اولیه با 50 درصد مواد جامد به مشتری های خود عرضه می نماید.<br><br></font><br><h3 class="btl"><font size="3"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/1" title="فروش رزین سنگ مصنوعی">فروش رزین سنگ مصنوعی</a></font></h3><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/2" target="_blank" title="">50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/3" target="_blank" title="">عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/7" target="_blank" title="">تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/4" target="_blank" title="">معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/6" target="_blank" title="">چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟</a><br></font></b></div> text/html 2013-11-21T19:12:43+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com معنی پلی کربوکسیلات چیست http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/4 <div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>معنی پلی کربوکسیلات چیست</b></font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پلی کربوکسیلات نام پایه پلیمر رزین سنگ مصنوعی می باشد و چون از </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span id="content_IranPolymerBox3"><span id="content_ArticleFormView_BodyLabel">گروه های کربوکسیلیک تشکیل شده اند به آن پلی کربوکسیلات می گویند.<br>پلی کربوکسیلات نام عمومی آن می باشد و خود این پلیم می تواند نوع های مختلفی داشته باشد که بهترین نوع آنها برای تولید رزین سنگ مصنوعی استفاده می گردد تا عوارض مضری بر روی سیمان نداشته باشند.<br>لازم به ذکر است مواد پلی کربوکسیلاتی جزء مواد حساسیت زا بوده و نباید با پوست در تماس باشد و بهتر است هنگام استفاده از ماسک شیمیایی نیز استفاده گردد. متاسفانه شرکتهای وارد کننده و فروشنده رزین سنگ مصنوعی از ارائه این اطلاعات به مشتری های خود خوداری می نمایند.<br><br></span></span></font><br><h3 class="btl"><font size="3"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/1" title="فروش رزین سنگ مصنوعی">فروش رزین سنگ مصنوعی</a></font></h3><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/2" target="_blank" title="">50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/3" target="_blank" title="">عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/7" target="_blank" title="">تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/6" target="_blank" title="">چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟</font></a></font></b></div> text/html 2013-11-21T18:59:35+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com عملکرد رزین سنگ مصنوعی http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/3 <div align="center"><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عملکرد رزین سنگ مصنوعی<br></font></b></div><br><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رزین سنگ مصنوعی اولین بار برای تولید بتن های خود متراکم تولید شدند این رزین ها که پایه پلی کربوکسیلات می باشند برای افزایش روانی بتن و عدم نیاز به ویبره کردن بتن تولید شدند.</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span id="content_IranPolymerBox3"><span id="content_ArticleFormView_BodyLabel">ساختار رزین سنگ مصنوعی حاوی یک زنجیر اصلی انعطاف پذیر است که روی آن گروه های کربوکسیلیک با بار منفی و نیز تعداد زیادی زنجیر جانبی قرار گرفته اند. </span></span></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span id="content_IranPolymerBox3"><span id="content_ArticleFormView_BodyLabel">نیروهای داخلی بین زنجیرهای جانبی موجب تشکیل یک بزرگ مولکول پوسته مانند شده که در محلول های قلیایی به تدریج باز شده و باعث پخش ذرات سیمان و پایداری پراکنش حاصل و ممانعت از تجمع آن ها حتی پس از آغاز واکنش هیدراسیون می شود. این سازوکار باعث کاهش آب مصرفی و افزایش مقاومت و کیفیت سیمان می گردد.</span></span></font><br><br><h3 class="btl"><font size="3"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/1" title="فروش رزین سنگ مصنوعی">فروش رزین سنگ مصنوعی</a></font></h3><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/2" target="_blank" title="">50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/7" target="_blank" title="">تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/4" target="_blank" title="">معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/6" target="_blank" title="">چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟</font></a></font></b><br></div> text/html 2013-11-21T18:40:37+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com تعریف مواد جامد رزین سنگ مصنوعی http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/2 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تعریف مواد جامد رزین سنگ مصنوعی</font></b></font> <br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">افزودنی های بتن و رزین های سمنت پلاست ( سنگ مصنوعی ) از مواد پلیمری جامد و آب تشکیل شده اند که این آب در زمان تولید به آن اضافه می شود و یا در فرایند تولید به وجود می آید و نمی توان آن را از مواد جامد جدا نمود و یا جدا نمودن آن هزینه افزودنی را بالا خواهد برد.</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اما شرکت های تولید کننده رزین سنگ مصنوعی در ایران به دلایل مختلف به رزین های وارداتی آب اضافه می کنند دلایل این امر را می توان به ترتیب اهمیت ذکر نمود :</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1- کاهش هزینه و افزایش سود فروش</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">2- </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">امکان اضافه نمودن مواد افزودنی دیگر</font></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">3- افزایش درصد مصرف و کاهش ضایعات </font><br><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هر چقدر مقدار مواد جامد در یک رزین بالاتر باشد کیفیت آن بالاتر و درصد مصرف آن پایین تر خواهد بود. البته لازم به ذکر است مواد جامد باید پایه پلی کربوکسیلات باشند چون می توان مواد جامد دیگر پایه ها نیز اضافه گردد.</font><br><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برای تشخیص درصد مواد جامد باید رزین را به آزمایشگاه فرستاد تا درصد مواد جامد بدست بیاید.</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روش های کارگاهی هم وجود دارد که تا حدودی می توان تشخیص داد.</font><br><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اگر رزینی 50 درصد مواد جامد داشته باشد و قیمت آن 7000 تومان باشد می توان به آن 700 سی سی ( 0.7 لیتر )&nbsp; آب اضافه نمود و آن را تبدیل به 30 درصد مواد جامد به قیمت 4120 تومان نمود. ( چون یک لیتر رزین با 0.7 لیتر آب مخلوط شده است ) پس باید دقت نمود که درصد مواد جامد رزین بالا باشد.</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">البته همچنان که ذکر شد درصد مواد جامد پلی کربوکسیلاتی مهم می باشد نه پایه های دیگر.</font><br><br><h3 class="btl"><font size="3"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/1" title="فروش رزین سنگ مصنوعی">فروش رزین سنگ مصنوعی</a></font></h3><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/3" target="_blank" title="">عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/7" target="_blank" title="">تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/4" target="_blank" title="">معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/6" target="_blank" title="">چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟</font></a></font></b><br></div> text/html 2013-11-21T18:16:09+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com فروش رزین سنگ مصنوعی http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font size="4"><b>فروش رزین سنگ مصنوعی<br><br></b></font></div><br><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شرکت کیا عمران برای تامین نیاز تولید کنندگان محترم سنگ مصنوعی ( سمنت پلاست ) و سنگ آنتیک پایه سیمانی و پایه گچی، بهترین رزین سنگ مصنوعی را با 50 درصد مواد جامد ( پلی کربوکسیلاتی) عرضه می نماید.</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">این رزین ها در بشکه های 230 کیلویی و با کمترین قیمت برای تولید کنندگان محترم ارسال می گردد.</font><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><br></b></font><div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">جهت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :</font></b><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">مهندس گل بابی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 09141676882</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">مهندس توکمه چی &nbsp; &nbsp;&nbsp; 09149441750</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تلفکس &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 04442240763</font><br><br><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سایت ها :</font><br><a href="www.kiaomran.ir" target="_blank" title="">www.kiaomran.ir</a><br><a href="www.gatch.ir" target="_blank" title="">www.gatch.ir</a></b><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><font color="#FF0000"><b>جهت پاسخ گویی به سوالات زیر لطفا روی آنها کلیک نمایید :</b></font><br></font><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/2" target="_blank" title="">50 درصد مواد جامد یعنی چی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/3" target="_blank" title="">عملکرد رزین سنگ مصنوعی چگونه است ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/7" target="_blank" title="">تشخیص بهترین نوع رزین سنگ مصنوعی ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/4" target="_blank" title="">معنی پلی کربوکسیلات چیست ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/6" target="_blank" title="">چگونه می توان خواص رزین سنگ مصنوعی را تغییر داد ؟</a><br><a href="http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">چرا فقط در بشکه های 230 کیلویی فروخته می شود ؟</font></a></font></b><br><br> text/html 2011-11-06T10:29:05+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com معرفی سایت های فروش فایل سری 4 http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/30 <div align="center"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>معرفی سایت های فروش فایل سری 4<br><br></b></font></font></div><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در این سایت ها می توانید بهترین فایل های زیر را خریداری نمایید :<br><br>کتب<br>مقالات<br>پایان نامه ها<br>آموزش ترفند ها<br>سوالات استخدامی<br>کلیپ های آموزشی<br>نرم افزارهای افزایش بازدید<br>نرم افزار برنامه ساز اندروید<br>آموزش های کسب درآمد از اینترنت<br>پرفروش ترین فایل های اندروید<br>نرم افزار ریکاوری پیامک<br>آموزش های کسب ثروت<br>نرم افزارهای کاربردی<br>نرم افزار ردیابی افراد<br>کتاب گنج یابی و دفینه<br>کتاب های عاشقانه<br>نرم افزار صدایاب<br><br>و هر فایلی که نیاز داشته باشید در هر زمینه ای . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است.<br><br></font></font><div align="center"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت شانزده : <a href="http://www.onekala.ir" target="_blank" title="فروش فایل 16">فروش فایل</a></font><font size="5"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.onekala.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت هفده : <a href="http://www.shavin.ir" target="_blank" title="فروش فایل 17">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.shavin.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت هجده : <a href="http://www.shop10.ir" target="_blank" title="فروش فایل 18">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.shop10.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت نوزده : <a href="http://www.shopkia.ir" target="_blank" title="فروش فایل 19">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.shopkia.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت بیست : <a href="http://www.sozin.ir" target="_blank" title="فروش فایل 20">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.sozin.ir</font></font></div> text/html 2011-11-06T10:29:03+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com معرفی سایت های فروش فایل سری 3 http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/29 <div align="center"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>معرفی سایت های فروش فایل سری 3<br><br></b></font></font></div><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :<br><br></font></font><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سوالات استخدامی<br>نرم افزارهای افزایش بازدید<br>آموزش ترفند ها<br>کلیپ های آموزشی<br></font></font>آموزش های کسب ثروت<br>آموزش های کسب درآمد از اینترنت<br>نرم افزار برنامه ساز اندروید<br>نرم افزار صدایاب<br></font></font><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نرم افزار ردیابی افراد</font></font></font></font><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پرفروش ترین فایل های اندروید<br>نرم افزارهای کاربردی<br></font></font>کتاب های عاشقانه</font></font><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مقالات<br>کتب<br>پایان نامه ها</font></font>کتاب گنج یابی و دفینه<br>نرم افزار ریکاوری پیامک<br>و هر فایلی که نیاز داشته باشید . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است.<br><br></font></font><div align="center"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت یازده : <a href="http://www.fanvar.ir" target="_blank" title="فروش فایل 11">فروش فایل</a></font><font size="5"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.fanvar.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت دوازده : <a href="http://www.ikpa.ir" target="_blank" title="فروش فایل 12">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.ikpa.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت سیزده : <a href="http://www.kiatec.ir" target="_blank" title="فروش فایل 13">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.kiatec.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت چهارده : <a href="http://www.kroz.ir" target="_blank" title="فروش فایل 14">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.kroz.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت پانزده : <a href="http://www.nerdo.ir" target="_blank" title="فروش فایل 15">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.nerdo.ir</font></font></div> text/html 2011-11-06T10:29:00+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com معرفی سایت های فروش فایل سری 2 http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/28 <div align="center"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>معرفی سایت های فروش فایل سری 2</b></font></font><br><br></div><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :<br></font></font><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مقالات<br>کتب<br>پایان نامه ها<br></font></font>نرم افزارهای کاربردی<br>نرم افزار ردیابی افراد<br>آموزش های کسب ثروت</font></font><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نرم افزارهای افزایش بازدید<br></font></font>نرم افزار برنامه ساز اندروید<br>نرم افزار صدایاب<br>کتاب های عاشقانه<br></font></font><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آموزش های کسب درآمد از اینترنت</font></font><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پرفروش ترین فایل های اندروید<br></font></font>کتاب گنج یابی و دفینه<br>نرم افزار ریکاوری پیامک<br>سوالات استخدامی<br>آموزش ترفند ها<br>کلیپ های آموزشی<br><br>و هر فایلی که نیاز داشته باشید . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است.<br><br></font></font><div align="center"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت ششم : <a href="http://www.as1.ir" target="_blank" title="فروش فایل 6">فروش فایل</a></font><font size="5"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.as1.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت هفتم : <a href="http://www.bafr.ir" target="_blank" title="فروش فایل 7">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.bafr.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت هشتم : <a href="http://www.dgkia.ir" target="_blank" title="فروش فایل 8">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.dgkia.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت نهم : <a href="http://www.dmdm.ir" target="_blank" title="فروش فایل 9">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.dmdm.ir</font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت دهم : <a href="http://www.ebok.ir" target="_blank" title="فروش فایل 10">فروش فایل</a></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.ebok.ir</font></font></div> text/html 2011-11-06T10:28:53+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com معرفی سایت های فروش فایل سری 5 http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/31 <div align="center"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>معرفی سایت های فروش فایل سری 5<br><br></b></font></font></div><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در سایت های فروش فایل زیر می توانید فایل های زیر را که برای فروش گذاشته اند خریداری نمایید :<br><br>آموزش کسب&nbsp; کار اینترنتی در منزل با درآمد میلیونی<br>آموزش های کسب درآمد از اینترنت<br>پرفروش ترین فایل های اندروید<br>نرم افزار برنامه ساز اندروید<br>نرم افزارهای افزایش بازدید<br>آموزش های کسب ثروت</font></font><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کتاب گنج یابی و دفینه</font></font></font></font><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نرم افزار ریکاوری پیامک<br></font></font></font></font>نرم افزارهای کاربردی<br>نرم افزار ردیابی افراد<br>کلیپ های آموزشی<br>سوالات استخدامی</font></font><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کتاب های عاشقانه<br></font></font><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نرم افزار صدایاب<br></font></font>آموزش ترفند ها<br>پایان نامه ها<br>مقالات<br>کتب<br>و هر فایلی که نیاز داشته باشید این سایت ها برای فروش گذاشته اند. بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است و هر روز به تعداد آنها اضافه می شود.<br><br></font></font><div align="center"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5">سایت بیست و یک : <a href="http://www.topkia.ir" target="_blank" title="فروش فایل 21">فروش فایل</a></font></font></font><br><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5">http://www.topkia.ir</font></font></font><br><br><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت بیست و دو : <a href="http://www.w13.ir" target="_blank" title="فروش فایل 22">فروش فایل</a></font></font><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.w13.ir</font></font><br><br><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت بیست و سه : <a href="http://www.paknoor.ir" target="_blank" title="فروش فایل 23">فروش فایل</a></font></font><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.paknoor.ir</font></font><br></div><br> text/html 2011-11-06T10:19:24+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com معرفی سایت های فروش فایل سری 1 http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/27 <div align="center"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>معرفی سایت های فروش فایل سری 1<br><br></b></font></font></div><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :<br><br>پرفروش ترین فایل های اندروید<br>نرم افزارهای کاربردی<br>نرم افزار ردیابی افراد<br>آموزش های کسب ثروت<br>آموزش های کسب درآمد از اینترنت<br>نرم افزار برنامه ساز اندروید<br>نرم افزار صدایاب<br>کتاب های عاشقانه<br>کتاب گنج یابی و دفینه<br>نرم افزار ریکاوری پیامک<br>سوالات استخدامی<br>نرم افزارهای افزایش بازدید<br>آموزش ترفند ها<br>کلیپ های آموزشی<br>مقالات<br>کتب<br>پایان نامه ها<br>و هر فایلی که نیاز داشته باشید . بالای 50000 فایل برای فروش گذاشته شده است.<br><br></font></font><div align="center"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5">سایت اول : <a href="http://www.toppdf.ir" target="_blank" title="فروش فایل">فروش فایل</a></font></font></font><br><font size="3"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.toppdf.ir</font></font><br><br><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت دوم : <a href="http://www.16b.ir" target="_blank" title="فروش فایل 1">فروش فایل</a></font></font><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.16b.ir</font></font><br><br><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت سوم : <a href="http://www.1vv.ir" target="_blank" title="فروش فایل 3">فروش فایل</a></font></font><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.1vv.ir</font></font><br><br><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت چهارم : <a href="http://www.32b.ir" target="_blank" title="فروش فایل 4">فروش فایل</a></font></font><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.32b.ir</font></font><br><br><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایت پنجم : <a href="http://www.9a9.ir" target="_blank" title="فروش فایل 5">فروش فایل</a></font></font><br><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">http://www.9a9.ir</font></font></div> text/html 2011-09-05T13:52:12+01:00 resin-artificial-stone.mihanblog.com پر فروش ترین فایل های فورکیا http://resin-artificial-stone.mihanblog.com/post/26 <div align="center"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>پر فروش ترین فایل های</b><br><br>جهت مشاهده ی پر فروش ترین فایل های فورکیا به لینک های زیر مراجعه نمایید :<br><b><br><a href="http://www.1-b.ir/" target="_blank" title="www.1-b.ir">www.1-b.ir</a></b><b><br><a href="http://www.4civil.ir" target="_blank" title="www.4civil.ir">www.4civil.ir</a><br><a href="http://www.4ki.ir" target="_blank" title="www.4ki.ir">www.4ki.ir</a><br><a href="http://www.cokia.ir" target="_blank" title="www.cokia.ir">www.cokia.ir</a><br><a href="http://www.filesll.ir" target="_blank" title="www.filesll.ir">www.filesll.ir</a><br><a href="http://www.kiablog.ir" target="_blank" title="www.kiablog.ir">www.kiablog.ir</a><br><a href="http://www.kiairan.ir" target="_blank" title="www.kiairan.ir">www.kiairan.ir</a><br><a href="http://www.noktedan.ir" target="_blank" title="www.noktedan.ir">www.noktedan.ir</a><br><a href="http://www.shahsite.ir" target="_blank" title="www.shahsite.ir">www.shahsite.ir</a><br><a href="http://www.sitenoor.ir" target="_blank" title="www.sitenoor.ir">www.sitenoor.ir</a><br><b><a href="http://www.tasoraya.ir" target="_blank" title="www.tasoraya.ir">www.tasoraya.ir</a><br><br></b></b>در این سایت ها می توانید فایل های زیر را خریداری نمایید :<br><br>پرفروش ترین فایل های اندروید<br>نرم افزارهای کاربردی<br>نرم افزار ردیابی افراد<br>آموزش های کسب ثروت<br>نرم افزار برنامه ساز اندروید<br>نرم افزار صدایاب<br>کتاب های عاشقانه<br>کتاب گنج یابی و دفینه<br>نرم افزار ریکاوری پیامک<br>سوالات استخدامی<br>نرم افزارهای افزایش بازدید<br>آموزش ترفند ها<br>کلیپ های آموزشی<br>مقالات<br>کتب<br>...<br><br>و هر فایلی که شما بخواهید با قیمت مناسب<br><br>با بیش از 40000 فایل پرفروش<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font>